Algemene Voorwaarden

You are here: Home / Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden in .PDF-formaat

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Schoonderwoerd Vlees B.V. statutair gevestigd te De Bilt en kantoorhoudende aan de C. de Haasweg 6, 3721 TK Bilthoven.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte door en iedere overeenkomst tussen Schoonderwoerd Vlees B.V. en een wederpartij waarop deze van toepassing zijn verklaard, waaronder leveringen van zaken aan afnemers die geacht worden door het enkele feit van bestelling, respectievelijk opdracht, de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten of aanvullende vervolgopdrachten die Schoonderwoerd Vlees B.V. met eenzelfde wederpartij aangaat respectievelijk op basis van een overeenkomst uitvoert of aanvaardt c.q. heeft aanvaard, waaronder mede dient te verstaan zijn of haar (eventuele) rechtsopvolgers.

1.3 Een algemene verwijzing door de wederpartij naar door hem gehanteerde (algemene) voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid hiervan. Schoonderwoerd Vlees B.V., wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden van de hand.

1.4 De ongeldigheid van een van de bepalingen in de overeenkomst of in deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden.

1.5 Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig is, dan treden partijen in overleg en zal tussen de wederpartij en ons een bepaling gelden die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

2. Overeenkomst
2.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand zodra wij (de leverancier) een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard/bevestigd, dan wel met de uitvoering/levering een aanvang hebben gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij gebreke hiervan is onze administratie beslissend.

2.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden uitgevoerd.

2.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q, opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur/leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Niet alleen wij, maar ook alle personen die bij de uitvoering van de met de wederpartij gesloten overeenkomst door ons zijn ingeschakeld, kunnen op deze voorwaarden een beroep doen.

3. Prijzen en offertes
3.1 De prijzen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of herroepen voorzover deze nog niet door de wederpartij zijn geaccepteerd. Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal veertien dagen.

3.2 Alle in de overeenkomst of offerte opgenomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en zijn gebaseerd op levering “Ex Works”(Incoterms 2010), tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst.

4. Levering en levertijd
4.1 De door Schoonderwoerd Vlees B.V. te leveren zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze af fabriek (“Ex Works”, Incoterms 2010) voor verzending gereed zijn en de wederpartij daarover is geïnformeerd, tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van de koper, onverschillig of de koper zich al dan niet bij de levering doet vertegenwoordigen.

4.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, bij het lossen, op eventuele tekorten, zichtbare beschadigingen of kwaliteit te (laten) controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds, dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

4.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt, hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4.4 Een tussen Schoonderwoerd Vlees B.V. en de wederpartij overeengekomen levertijd is niet fataal. Indien de wederpartij meent dat wij niet tijdig hebben geleverd, dient deze Schoonderwoerd Vlees B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te stellen binnen welke zij alsnog dient te leveren.

4.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot enige levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij ons naar genoegen zekerheid stelt voor de stipte nakoming zijner verplichtingen.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door ons verkochte en geleverde zaken blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen, die wij op het moment van levering, uit welke hoofde dan ook, en met inbegrip van rente en kosten nog op de wederpartij hebben.

5.2 De wederpartij mag de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken uitsluitend in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of gebruiken. Totdat aan de in het voorgaande lid genoemde verplichtingen is voldaan, is de wederpartij niet gerechtigd de door ons geleverde zaken aan een derde in eigendom over te dragen of deze in onderpand te geven en evenmin
mogen de zaken strekken tot zekerheid van een vordering aan een derde. Bij niet naleving van deze verplichting zijn wij, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd de zaken terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, zulks voor rekening van de wederpartij.

5.3 Indien een door Schoonderwoerd Vlees B.V. geleverd zaak, waarvan wij eigendomsvoorbehoud hebben, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud in geval het recht ter zake daarvan voor Schoonderwoerd Vlees B.V. gunstiger bepalingen bevat.

5.4 Onverminderd overige toekomende rechten worden wij door de koper gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde zaken tot ons te nemen.

6. Overmacht
6.1 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder overmacht te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan verlangd. Onder “Overmacht” wordt in ieder geval begrepen: oorlogsdreiging, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, verkoopverboden en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

6.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7. Reclames
7.1 Reclames omtrent het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken dienen schriftelijk plaats te vinden binnen 24 uur na ontvangst van de zaken.

7.2 Reclames omtrent uiterlijk niet waarneembare gebreken dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 24 uur na ontdekking van het gebrek en in geen geval later dan een week na ontvangst de zaken.

7.3 Aan ons moet gelegenheid geboden worden een en ander op zijn juistheid te controleren.

7.4 Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.

7.5 Reclamatie door de wederpartij schort zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van overigens bestelde zaken.

8. Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden bij aflevering, zonder enige korting, opschorting, verrekening of compensatie, door middel van contante betaling of onder rembours, tenzij anders is overeengekomen, in welk geval de betaling binnen 21 dagen na factuurdatum door ons ontvangen dient te zijn.

8.2 Bij overschrijding van de onder lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de wederpartij, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf dat moment aan ons een rentevergoeding verschuldigd die is gebaseerd op de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Alle overige kosten, zowel in als buiten rechte, die
Schoonderwoerd Vlees B.V. heeft gemaakte terzake van de incasso van de nietbetaalde bedragen, zijn voor rekening van de wederpartij. Alle vorderingen van ons op de wederpartij worden op dat moment opeisbaar. Een gedeelte van een maand wordt hierbij beschouwd als een maand.

8.3 Deze buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00.

9. Garanties en aansprakelijkheid
9.1 De door Schoondewoerd Vlees B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt tot de op de verpakking van de geleverde zaak of elders vermelde houdbaarheidsdatum, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de door Schoonderwoerd Vlees B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie die door de (derde-) producent van de zaak wordt verstrekt.

9.3 Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum of onjuiste opslag of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

9.4 Indien Schoonderwoerd Vlees B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de hiernavolgende leden van dit artikel 9 is geregeld.

9.5 Indien en voor zover enige aansprakelijkheid zou bestaan van Schoonderwoerd Vlees B.V., dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Haar aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order en in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.

9.6 Schoonderwoerd Vlees B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bestaande uit onder meer (maar niet beperkt tot) transport-, reis- of verblijfkosten, gederfde winst of gemiste inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Schoonderwoerd Vlees B.V.

10. Opschorting, opzegging, en ontbinding van de overeenkomst
10.1 Wij zijn bevoegd naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden (zonder dat wij gehouden zullen zijn tot enige schadevergoeding of garantie) in geval van:
a. surséance van betaling of faillietverklaring van de wederpartij of een aanvraag daartoe;
b. verkoop of beëindiging van de onderneming van de wederpartij;
c. onder curatelenstelling of onder bewindstelling van de wederpartij;
d. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de wederpartij of op zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. het bedrijf van de wederpartij is stilgelegd dan wel indien zijn onderneming in liquidatie verkeert
e. tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door de wederpartij, een en ander onverminderd onze overige rechten op grond van de wet en ons recht om verrichte betalingen onmiddellijk terug te vorderen.

10.2 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Schoonderwoerd Vlees B.V. eindigen, die naar het redelijke oordeel van Schoonderwoerd Vlees B.V. bedoeld zijn om ook na de ontbinding van kracht te blijven.

11. Geheimhouding
11.1 De wederpartij, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende Schoonderwoerd Vlees B.V. welke hij in verband met (het totstandkomen van) een overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen. De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na afloop van de uitvoering van de overeenkomst.

11.2 Zonder schriftelijke toestemming van Schoonderwoerd Vlees B.V. zal de wederpartij de inhoud van al dan niet schriftelijke gedane uitingen van Schoonderwoerd Vlees B.V. niet aan derden openbaren, tenzij het bekend maken van de inhoud hiervan aan derden uitdrukkelijk bedoeld is.

11.3 Bij schending door de wederpartij, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de wederpartij van rechtswege, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 ineens en voorts een bedrag van € 500,00 voor elke dag dat de schending voortduurt, onverminderd het recht van Schoonderwoerd Vlees B.V. op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

12. Geschillen
12.1 Alle geschillen, welke onverhoopt tussen ons en onze kopers mochten rijzen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat wij ook gerechtigd zijn om de door ons aanhangig te maken geschillen te doen berechten door de rechter, die volgens de gewone bepalingen der wet bevoegd is.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de verbintenissen en de geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een overeenkomst uitvoering wordt gegeven in het buitenland of een daarbij betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14. Deponering
14.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30112982.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Schoonderwoerd Vlees B.V.

14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan